Matsya Avataram

Kurma Avataram

Varaha Avataram

Narasimha Avataram

Vamana Avataram

Parashurama Avataram

Rama Avataram

Krishna Avataram

Budda Avataram